top of page
Zorgvisie_edited.jpg

In de Sprong vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen zich goed en betrokken voelen. We willen een goede sfeer scheppen, waarin voortdurend aandacht besteed wordt aan de eigenheid van elk kind in haar/zijn ontwikkeling.

We willen daarnaast zorgzaam omgaan met onze kinderen en investeren daarom heel wat uren in de opbouw van een evenwichtig zorgbeleid. Het hele team, ondersteund door het zorgteam, wil op deze manier werken aan de gelijke onderwijskansen van onze kinderen. Het is een gedeelde zorg waarin iedereen vanuit zijn eigen functie een waardevolle inbreng heeft.

 

Omdat elk kind uniek is, heeft elk kind het recht om verschillend behandeld te worden. We streven daarom naar onderwijs op maat.

 • 'Elk kind is anders.'

 • 'Elk kind leert anders.'

 • 'Elk kind is de moeite waard!'

Rekening houdend met de groeimogelijkheden en talenten, evenals met de noden en de specifieke onderwijsbehoeften, proberen we maximale ontplooiingskansen te creëren en te realiseren. Ook hiervoor streven we een zorgbeleid op maat na. Dat is steeds in evolutie en is eigenlijk nooit af. Het is een continu veranderingsproces, gebaseerd op de uitgangspunten van het handelingsgericht werken en op het zorgcontinuüm.

 

Handelingsgericht werken (HGW)

De uitgangspunten van handelingsgericht werken zijn:

 1. De onderwijsbehoeften van de kinderen staan centraal.
  We richten ons op
  wat de leerling nodig heeft om een doel te bereiken, zodat het onderwijs- en opvoedingsaanbod beter afgestemd kan worden op zijn specifieke behoeften.

 2. We werken doelgericht.
  Van elke handeling en elke stap wordt bekeken in welke mate die nodig en nuttig is in functie van het afgesproken doel. We maken duidelijk
  waar we naartoe willen, wat we willen bereiken.

 3. We hebben aandacht voor de positieve aspecten van de kinderen, de leerkrachten en de ouders.
  Al te vaak ligt de focus op de problemen, op wat niet goed gaat. HGW gaat uit van het positieve.

 4. We streven naar een goede wisselwerking en afstemming tussen de kinderen en hun omgeving:
  Het gaat over: “De leerling van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht, in deze school heeft een probleem. Hoe kunnen we dat aanpakken?”

 5. De leerkrachten maken het verschil, ouders doen er evenzeer toe.

 6. De school, de ouders, de kinderen en het CLB werken constructief samen.

 7. We proberen planmatig en transparant te werken: 'Eerst denken en dan doen."

 

Het zorgcontinuüm

 

Onze zorgwerking, gebaseerd op het zorgcontinuüm, gebeurt in verschillende fases.

 

 

Fase 0: brede basiszorg

We zetten in op goed onderwijs en zorg voor alle kinderen. Dit doen we door het uitbouwen van een krachtige leeromgeving. De klasleerkracht is hier de centrale figuur. Zij/hij wordt hierbij ondersteund door de directeur, het zorgteam, de zorgondersteuners en de andere collega's.

Fase 1: verhoogde zorg

In deze fase voorzien we extra ondersteuning voor die kinderen voor wie de brede basiszorg (fase 0) niet (meer) of slechts gedeeltelijk volstaat om aan hun onderwijsbehoeften te voldoen. Voor die kinderen worden bijkomende maatregelen genomen. De maatregelen uit fase 0 blijven uiteraard ook gewoon gelden.

Fase 2: uitbreiding van zorg

Voor een aantal kinderen volstaat de verhoogde zorg (fase 1) niet. Er is nood aan bijkomende inzichten en hulp. Hiervoor kunnen we beroep doen op het CLB en andere externen. Voor kinderen met een gemotiveerd verslag kan hier ondersteuning komen vanuit het ondersteuningsnetwerk. Het kind blijft in de klas en de maatregelen van fase 0 en 1 blijven gewoon gelden.

Fase 3: IAC (individueel aangepast curriculum)

Het gebeurt soms dat we moeten vaststellen dat ook de uitgebreide ondersteuning niet de vooropgestelde doelen bereikt. Samen met de ouders, het CLB en eventueel externe hulpverleners wordt gekeken naar de beste oplossing voor het kind. Dit kan de zoektocht zijn naar een school op maat of een volledig aangepast leertraject waarbij we de keuze maken niet alle doelen van de basisschool te moeten bereiken. Het welbevinden van de leerling blijft steeds het belangrijkste.

zorgcontinuum.jpg

CLB

Wij werken samen met het CLB van Torhout. U vindt alle nodige info op www.clbhoutland.be

Adres: Papebrugstraat 8, 8820 Torhout - 050 671 671

Onze contactpersonen zijn Karen Buyck (maatschappelijk werker) en Lien Deceuninck (verpleegkundige)

 

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van de leerlingen, nu en in de toekomst. Daarom ondersteunt het CLB de opvoedingsopdracht van ouders en school.

 

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de kind- en leerlingbegeleiding vastlegt.

 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te helpen begeleiden, zal het CLB in overleg met de ouders en de school helpen zoeken naar een begeleidingsvoorstel.

 

Het CLB heeft een multidisciplinair dossier van uw kind. Dit dossier bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over uw kind op het centrum aanwezig zijn. Als een leerling van school verandert, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.

 

U bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van uw kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

ZORGTEAM

Het zorgteam op school wordt gecoördineerd door juf Carine, onze zorgcoördinator. Samen met de directeur en de zorgondersteuners staan zij dagdagelijks in om alle kinderen de nodige zorg te bieden die zij op dat moment verdienen. Het zorgteam bestaat uit zowel leerkrachten kleuter- als lager onderwijs. Zij proberen hun expertise in te zetten om zowel de leerling als de leerkracht te ondersteunen. De ondersteuning kan zich zowel richten naar de cultuur- of persoonsgebonden ontwikkeling. Regelmatig komen de ondersteuners samen met de klasleerkracht om de evolutie te bespreken en nieuwe doelen voorop te stellen voor de leerling(en).

Zorgondersteuners werken voornamelijk in de klas waarbij ze een leerling of groepje leerlingen begeleiden tijdens de les. De ondersteuner kan ook de klas overnemen zodat de leerkracht in de rol van ondersteuner komt te staan. Wij proberen op die manier een optimale werking te garanderen. 

images.jpg

Op school hechten wij veel belang aan het welbevinden van onze leerlingen. Het is heel belangrijk dat kinderen graag naar school komen. Zo krijgen 'zin in leren' en 'zin in leven' verbinding.

Bij pestproblemen, die gelukkig niet frequent voorkomen, zetten wij ons pestactieplan in werking. Dit plan ontstond in samenwerking met ouders en externen en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Het plan kan je hieronder raadplegen.

bottom of page